RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest P.W. JAPLUX Jarosław Niedroszlański ul. Wojska Polskiego 19b 72-351 Pogorzelica, z którym można się̨ skontaktować przez e-mail: biuro@lesny-zakatek.com

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.

Klientowi, którego dane dotyczą̨, przysługuje prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem);
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe);
  5. wyrażenia sprzeciwu w przypadku stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania);
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.; RODO;
  2. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na numer telefonu, jeżeli Klient wyraził na to zgodę̨. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być́ cofnięta poprzez poinformowanie pracownika recepcji;
  3. dane pozyskane z monitoringu przetwarzane będą̨ w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia, zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić́ Administratora na szkodę̨.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są̨ umowy zawarte pomiędzy Klientem a Obiektem oraz właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach, których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Klienta Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą̨ przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z tą umową, czyli przez 2 lat od końca roku, w którym wygasła umowa oraz przez 6 lat (informacje rozliczeniowe). Dane osobowe będą̨ zarejestrowane w formie papierowej oraz przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone.
Dane osobowe Klienta nie będą̨ przetwarzane poza obszarem firmy.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Usługodawcy. Odbiorcami danych osobowych mogą̨ być także organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa, firmy oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Usługi).

Usługodawca oraz Administrator, oświadczają̨, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Usługodawca oraz Administrator nie ponoszą̨ odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.